🤔آیا برای افزایش سرعت در شنا و افزایش قدرت به باشگاه های بدنسازی مراجعه کنم؟
برای سریع شنا کردن، شناگرنیاز به افزایش قدرت دارد.
اما این افزایش قدرت با ورزش بدنسازی متفاوت است.
پس برای افزایش قدرت بدنی که بتوان در شنا از آن سود برد بایستی تمرینات بدنسازی تخصصی
ورزش شنا رو انجام داد نه هر بدنسازی و با هر برنامه ای.

🤔دلیل اینکه بعضی ازشناگران هنگام شنااحساس میکنندنمیتوانندهوای کافی بگیرندوبه عبارتی نفس کم می آورندچیست؟
یکی ازدلایل اساسی و مهم درایجاداین مشکل این است که شناگرهنگام نفس گیری به طورکامل هوا را زیرآب خالی نمیکند
وبه عبارتی ریه هاهنوزهوا دارند،اگرهواکاملا زیرآب خالی شودوقتی شناگرهواگیری میکند ناخوداگاه ریه های خالی ازهواپرشد

🤔چگونه میتوان مدت بیشتری زیرآب نفس رانگه داشت ؟
این کار نیازبه تمرین داردوعوامل زیادی میتوانند درایجاد این توانایی کمک کننده باشند ازجمله این عوامل :
✅افزایش حجم ریه است که باتمرین حبس نفس درخشکی
✅حبس نفس باانجام یک فعالیت سبک
✅تنفس شکمی که به افزایش جذب اکسیژن
کمک میکند